ZUS przedsiębiorcy – działalność na mniejszą skalę

Przedsiębiorca, u którego przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczy trzydziestokrotności najniższego wynagrodzenia, będzie mógł płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne (tzw. „mały” ZUS).

W roku 2019 roku „mały” ZUS zapłacą przedsiębiorcy, których przychód z działalności w 2018 roku nie przekroczy 63.000 zł. Z nowego rozwiązania skorzystają osoby fizyczne zarejestrowane w CEIDG, prowadzący firmę wyłącznie w formie:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • spółki cywilnej.

Niższy ZUS można płacić przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Mały ZUS – ograniczenia

Z prawa do płacenia niższego ZUS-u nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy:

  • wykonują wolny zawód,
  • twórcy i artyści,
  • prowadzą szkołę lub tzw. „inną formę wychowania przedszkolnego.”
  • nie prowadzili działalności gospodarczej przez 60 dni,
  • rozliczają się w formie karty podatkowej i nie są czynnymi podatnikami VAT,
  • w danym roku lub roku poprzednim wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, w zakresie jakim byli zatrudnieni.

Limit przychodu dla działalności nieprowadzonej cały rok

Przedsiębiorca, który nie prowadził działalności gospodarczej przez cały poprzedni rok, ustala limit proporcjonalnie, według wzoru:

Limit roczny przychodu / liczba dni kalendarzowych w poprzednim roku x liczba dni prowadzonej działalności w poprzednim roku.

Nie mniej niż…

W 2019 roku przedsiębiorca zapłaci nie mniej niż:

                                                             z chorobowym

                                                        bez chorobowego

(prognoza)                                                  557zł 19gr

(prognoza)                                                  540zł 65gr

Na wykazaną łączną kwotę składają się:

  • składka na ubezpieczenia społeczne, liczona od podstawy

 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

W 2019 roku będzie to kwota 675 zł (2.250 x 30%),

  • pełna składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli podstawa w  2019 roku przekroczy kwotę 2.250 zł, dodatkowo wystąpi obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Bez prawa do pomyłki

Jeżeli w DRA lub RCA przedsiębiorca nawet przez pomyłkę wykaże wyższą składkę, nie będzie miał prawa jej skorygować. Wykazanie wyższej składki będzie traktowane jako rezygnacja z prawa do obniżenia składki w danym miesiącu.

,

Zapraszamy do dyskusji