Wykup samochodu z leasingu bez VAT

Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego przedsiębiorca może wykupić samochód i przekazać go na cele prywatne. Przekazanie samochodu w momencie wykupu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie rodzi obowiązku skorygowania podatku odliczonego od faktur z opłat leasingowych. Przekazanie nie wywołuje również żadnych skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, o czym pisaliśmy w artykule: „Wykup samochodu na cele prywatne i sprzedaż jego bez podatku”.

Leasing operacyjny w ustawie VAT

Firma leasingowa (w umowach „Finansujący”) oddaje przedsiębiorcy („Korzystającemu”) określoną rzecz (samochód) do używania, za określonym w umowie wynagrodzeniem. Umowa leasingu operacyjnego uregulowana jest w art. 709¹ Kodeksu Cywilnego.

Umowa leasingu operacyjnego nie przenosi własności samochodu na Korzystającego. Przedsiębiorca wykorzystuje do swojej działalności otrzymany pojazd i opłaca comiesięczne, uzgodnione raty leasingowe, jednak pojazd pozostaje własnością Leasingodawcy. Tym samym na gruncie przepisów VAT leasing operacyjny nie jest „dostawą towaru” a „świadczeniem usług” (art.8 ustawy).

W umowie leasingu strony mogą zawrzeć zapis o przeniesieniu własności samochodu na Korzystającego, po zakończeniu trwania umowy. Opcja wykupu samochodu zgodnie z ustawą VAT będzie „dostawą towaru”.

Moment przekazania samochodu a VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlega „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”. Natomiast art. 7 ust.1 definiuje dostawę towaru jako „przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel”.

 

Co do zasady opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów. Ustawodawca zrównał jednak „odpłatną dostawę” z nieodpłatnym przekazaniem towarów na cele osobiste (art. 7 ust. 7 pkt. 2.1). Tym samym, aby doszło do nieodpłatnego przekazania samochodu, przedsiębiorca musi być jego właścicielem.

W czasie trwania umowy przedsiębiorca ma prawo korzystać z samochodu, będącego własnością Firmy Leasingowej. Nie nabywa go na własność, a opłacane i rozliczane w ewidencji VAT zakupu faktury dotyczą usługi. Jeżeli w czasie trwania leasingu samochód był wykorzystywany w firmie, przedsiębiorca nie będzie ich korygował w związku z późniejszym wykupem pojazdu na cele prywatne. Usługę uznaje się za wykonaną, a pojazd wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Dopiero po zakończeniu umowy leasingu przedsiębiorca ma prawo wykupić samochód. Wykup samochodu związany jest z przeniesieniem prawa własności do pojazdu. Tym samym faktura za wykup dokumentuje „dostawę towaru”.

Jeżeli przedsiębiorca przed wykupem samochodu podejmie decyzję, że nie będzie go dłużej wykorzystywał w swojej firmie, może go przekazać do celów prywatnych. Przy wykupie samochodu na cele prywatne nabywcy nie przysługuje więc prawo do odliczenia zapłaconego VAT-u. Skoro nabywca nie był podatnikiem w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, to sprzedaż samochodu będzie zwolniona z VAT.   

brak VAT UE kontrahenta
brak VAT UE kontrahenta
błędny VAT na kasie fiskalnej
błędny VAT na kasie fiskalnej
VAT-R po terminie
VAT-R po terminie
ryczałt za samochód - wyrok NSA
ryczałt za samochód - wyrok NSA
, , ,

Zapraszamy do dyskusji