Wykup samochodu na cele prywatne i sprzedaż jego bez podatku

Po zakończeniu leasingu operacyjnego przedsiębiorca może wykupić samochód na cele prywatne. Sprzedaż takiego pojazdu po upływie pełnych 6 miesięcy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w 2017 roku.
Umowa leasingu operacyjnego umożliwia przedsiębiorcy korzystanie ze składnika majątku firmy leasingowej. Po  podpisaniu umowy Firma Leasingowa oddaje do używania swój składnik majątku i za to pobiera comiesięczne wynagrodzenie. Umowy zawierane są na czas określony, nie krótszy niż 24 miesiące. Po zakończeniu leasingu operacyjnego zgodnie z umową przedsiębiorca może wykupić używany składnik na cele działalności gospodarczej lub prywatne.

Leasing operacyjny umożliwia rozliczanie ponoszonych kosztów na podstawie otrzymywanych kosztów. Dotyczy to również leasingu na samochód osobowy. O ile przy zakupie na kredyt lub za gotówkę wydatek jest ograniczony do równowartości 20.000 euro, to przy leasingu operacyjnym bez względu na wartość samochodu osobowego, opłaty leasingowe zaliczane są w koszty w pełnej wysokości. Ograniczeniu podlegają jedynie koszty ubezpieczenia AutoCasco.

Przedsiębiorca, który po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego wykupił samochód osobowy na cele prywatne, sprzedaży nie będzie rozliczał w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż samochodu będzie opodatkowywana w ramach prowadzonej działalności,  jeżeli:

  • po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego pojazd zostanie wykupiony na cele działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorca wykupiony pojazd  wprowadzi do ewidencji środków trwałych, a poniesione wydatki eksploatacyjne będzie rozliczał jako koszty uzyskania przychodów,
  • pomiędzy przekazaniem samochodu na cele prywatne, a sprzedażą jego nie minie 6 lat.

Tym samym wykup na cele prywatne i niewykorzystywanie pojazdu w ramach prowadzonej działalności nie wywołuje skutków podatkowych przy sprzedaży. Należy jednak pamiętać, aby sprzedaż nie nastąpiła przed upływem pełnych 6 miesięcy od wykupu pojazdu.

samochód w firmie - 2019
Samochód w firmie 2019
brak VAT UE kontrahenta
brak VAT UE kontrahenta
split payment
split payment
, , ,

Zapraszamy do dyskusji