Wybór formy opodatkowania w 2019 roku

Wybór formy opodatkowania podczas rejestracji firmy w CEDIG obowiązuje również w latach następnych, chyba że przedsiębiorca lub wspólnicy spółki cywilnej złożą w ustawowym terminie oświadczenie o zmianie.

Do 20-go następnego miesiąca, po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku, przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania. Po tym terminie uznaje się, że przedsiębiorca w 2019 roku będzie rozliczał jest na dotychczasowych zasadach. Pisemne oświadczenie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub poprzez zmianę we wpisie w CEIDG.

Ważne

Karta podatkowa i korzystanie ze zwolnienia z VAT uniemożliwiają opłacanie tzw. „małego ZUS-u.”

(składki uzależnione od przychodów).

Sposób opodatkowania firm jednoosobowych i wspólników spółek cywilnych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.of.) dochody osiągnięte przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, chyba że w ustawowym terminie podatnik złoży oświadczenie o wyborze:

 • metody liniowej,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • karty podatkowej.

Sposób opłacania podatku przy wyborze ryczałtu lub karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (u.z.p.d.o.f.).

Karta podatkowa

Przedsiębiorca, na druku PIT-16A składa wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Na podstawie złożonego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego ustala wysokość podatku na dany rok podatkowy. Ustaloną wysokość podatku przedsiębiorca pomniejsza o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 7.75% procenta podstawy wymiaru tej składki.

Wysokość podatku dochodowego ustalana jest na podstawie załącznika nr 3 u.z.p.d.o.f.

 

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej nie prowadzą ksiąg, są jedynie zobowiązani do:

 • wystawiania faktur bądź rachunków na żądanie klienta i przechowywania ich przez 5 lat,
 • składania deklaracji PIT – 16A do 31 stycznia za rok poprzedni,

W przypadku utraty prawa do rozliczania się w formie karty w trakcie roku podatkowego przedsiębiorca:

 • składa zawiadomienie do Naczelnika urzędu skarbowego,
 • sporządza remanent początkowy,
 • w dniu utraty zwolnienia zaczyna prowadzić ewidencję przychodów i płaci ryczałt

a jeżeli nie może być opodatkowany ryczałtem,

 • zakłada PKPiR i rozlicza podatek na zasadach ogólnych.

Opodatkowanie przychodów

Opodatkowanie przychodów reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przedsiębiorca opodatkowuje należne przychody, według stawki określonej w art. 12.1. ustawy. Przychody mogą zostać pomniejszone jedynie o opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Podatku w formie ryczałtu nie mogą opłacać przedsiębiorcy, którzy:

 • wykonują usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie, w jakim są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody z najmu,
 • w poprzednim roku podatkowym z działalności gospodarczej uzyskali przychody w wysokości 250 000 euro.
 • prowadzą działalność wskazaną a art. 8.1 ustawy.

W przypadku utraty prawa do rozliczania się ryczałtem w trakcie roku podatkowego przedsiębiorca:

 • na dzień utraty zwolnienia sporządza remanent,
 • zakłada Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (PKPiR),
 • rozlicza podatek na zasadach ogólnych od dnia utraty prawa do ryczałtu.

Opodatkowanie dochodów

Dochody z prowadzonej działalności to dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów. 

W zależności od formy opodatkowania podatek dochodowy jest obliczany:

 • przy zasadach ogólnych według skali podatkowej:              

    18% przy dochodach do 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek,

    32% od dochodów powyżej 85.528 zł,

 • przy metodzie liniowej:

    19% dochodów.

Przedsiębiorca, który w danym roku podatkowym wykonuje usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, w zakresie w jakim był zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest obowiązany rozliczać się na zasadach ogólnych.

W przypadku utraty prawa do rozliczania się metodą liniową w trakcie roku podatkowego przedsiębiorca:

 • rozlicza się według stawki progresywnej od początku roku.

Może Cię zainteresuje

czynsz za mieszkanie kosztem podatkowym
czynsz za mieszkanie kosztem podatkowym
zarządzanie ryzykiem w firmie jednoosobowej
zarządzanie ryzykiem w firmie jednoosobowej

2 thoughts on “Wybór formy opodatkowania w 2019 roku

Zapraszamy do dyskusji