VAT 2019 – limit obrotów a przychody z wynajmu mieszkania

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży w roku 2018 nie przekroczyła kwoty 200.000 zł,  będą mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT również w 2019  roku.  Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku, mogą skorzystać ze zwolnienia do kwoty ustalonej proporcjonalnie, według wzoru:

200 tys. zł x ilość dni prowadzenia działalności w roku / liczba dni w roku

Do wartości sprzedaży należy doliczyć przychody z wynajmu mieszkania.

Ustawa VAT odwzorowuje przepisy unijne (dyrektywa 2006/112/WE)

Do końca 2013 roku do limitu obrotów nie wliczało się przychodów z wynajmu, które były zwolnione z podatku. Zmianę wprowadzono od 01 stycznia 2014 roku, dostosowując przepisy krajowe do prawa unijnego.

Art. 113 ustawy o podatku od towarów u usług precyzyjnie określa stosowanie zwolnienia dla przedsiębiorców, których obrót w skali roku nie przekracza 200.000 zł.

Zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług:

  1. zwalnia się od podatku sprzedaż dokonaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.                                          
  2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

    2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na   podstawie art. 43 (…), z wyjątkiem:                                 

  1.        a) transakcji związanych z nieruchomościami,

         (…) jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „transakcja pomocnicza”.

Wynajem mieszkania nie ma charakteru transakcji pomocniczej

Wynajem jest umową dwustronnie obowiązującą. Wynajmujący jest obowiązany oddać najemcy mieszkanie do używania, natomiast najemca jest obowiązany płacić umówiony czynsz. Umowy zazwyczaj zawierane są na długi okres. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, najem definiowany jest jako działalność gospodarcza.

Najem i dzierżawa nieruchomości lub ich części  są uznawane „za transakcje związane z nieruchomościami” i trudno im przypisach charakter transakcji pomocniczych.

Za transakcje pomocnicze można uznać czynności, które nie są związane z podstawową działalnością gospodarczą i mają charakter poboczny.

Podsumowanie

Wynajem mieszkania można realizować w ramach działalności gospodarczej lub prywatnie. Bez względu na wysokość przychodów wynajem na cele mieszkaniowe zawsze będzie zwolnione z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 36. Mimo zwolnienia przedmiotowego przychody te należy wliczać do limitu 200.000 zł.

impreza integracyjna w kosztach
impreza integracyjna w kosztach
działania fiskusa godne potępienia
działania fiskusa godne potępienia
transakcje między firmami małżonków
transakcje między małżonkami
, , ,

1 thought on “VAT 2019 – limit obrotów a przychody z wynajmu mieszkania

Zapraszamy do dyskusji