Usługa cateringowa dla pracowników w ujęciu podatkowym

Warunki pracy i stabilizacja zatrudnienia, to obok wynagrodzenia najważniejsze kryteria w wyborze pracodawcy. Przedsiębiorcy budując wizerunek „pożądanego pracodawcy” (Employer Branding) oferują również benefity. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i karta na siłownie to standard. Co raz więcej firm rozważa możliwość zatrudnienia firm cateringowych w celu zapewnienia pracownikom wyżywienia w miejscu pracy. Niestety, tylko w szczególnych przypadkach usługa cateringowa może być uznana za koszt podatkowy. 

Usługa cateringowa polega na przygotowaniu posiłków w miejscu prowadzenia działalności przez firmę cateringową i dostarczenia ich we wskazane miejsca. Posiłki są gotowe do natychmiastowego spożycia. Pracownik mógłby z nich korzystać bezpłatnie. Bezpłatne posiłki są traktowane jako element motywacyjny, co bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy. I chociaż nie jest to negowane, to dla potrzeb podatkowych przekazanie posiłków  uznaje się za świadczenie, które zaspakaja prywatne potrzeby pracownika. Tym samym usługa cateringowa nie może być uznana za koszt podatkowy.

Zaspakajanie osobistych potrzeb pracowników nie może być uznane jako koszt podatkowy. Jednak w szczególnych przypadkach zapewnienie posiłków w miejscu pracy można uznać za koszt pośredni związany z prowadzoną działalności. Tym samym prawidłowo udokumentowane wydatki na usługę cateringową będzie można zaliczyć w koszty podatkowe i odliczyć VAT.  Opierając się na orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za przypadki szczególne można uznać:

  • udział w spotkaniach służbowych i narad,
  • udział w szkoleniach i konferencjach,
  • okres wzmożonej pracy.

W takich przypadkach o miejscu i czasie podawania posiłków decyduje przedsiębiorca.

Oprócz nieodpłatnego zapewnienia wyżywienia pracownikom, przedsiębiorcy biorą również po uwagę wprowadzenie symbolicznych opłat abonamentowych. Tym samym przedsiębiorcy nie można byłoby postawić zarzutu nieodpłatnego przekazania towaru na cele osobiste pracownikowi. Jest to jednak traktowane jako próba uchylania się o płacenia podatków. Zgodnie z Dyrektywą Rady 2006/112/WE pomiędzy pracodawcą i pracownikiem występują powiązania prawne, tym samym przy cenach rażąco odbiegających od cen rynkowych przedsiębiorca się może skorzystać z odliczenia VAT-u. Można również przyjąć, że zakupiona usługa cateringowa odsprzedana za symboliczną złotówkę zostanie zakwestionowana jako koszt w podatku dochodowym.

 

 

 

 

 

, , , ,

Zapraszamy do dyskusji