Ubezpieczenie samochodu w firmie – rozliczenia podatkowe 2019

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) nie podano wprost, które ubezpieczenia samochodu podlegają limitom. Należy więc przyjąć, że limit będzie dotyczył tylko ubezpieczenia, którego wysokość uzależniona jest od wartości pojazdu. Limit 150.000 zł dotyczy samochodów firmowych. Natomiast przy rozliczaniu samochodu prywatnego wprowadzono limit 20% poniesionych wydatków.

Rodzaje ubezpieczeń

Kwestia ubezpieczeń samochodu nie jest pozostawiona swobodnej woli właściciela pojazdu. Podstawowym, obowiązkowym ubezpieczeniem jest OC. Każdy właściciel jest obowiązany je posiadać przed pierwszą jazdą. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni właściciela (użytkownika pojazdu), jako sprawcę wypadku lub kolizji przed skutkami finansowymi za spowodowane szkody. Wysokość OC komunikacyjnego uzależniona jest od pojemności silnika w pojeździe.

Drugim ubezpieczeniem komunikacyjnym jest autocasco (AC). Jest to ubezpieczenie dobrowolne, z którego pokrywane są szkody związane z uszkodzeniem samochodu, jego kradzieżą i zdarzenia losowymi. Wysokość składki uzależniona jest od wartości samochodu.

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przedmiotem tego ubezpieczenia są dobra osobiste. Wysokość składki nie jest związana z wartością samochodu.

 Rozliczenie ubezpieczeń samochodów firmowych

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów osobowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, z uwzględnieniem art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Art. 23 ust. 1 pkt 46
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;

W przepisie nie wskazano, które ubezpieczenia podlegają limitom. Tym samym należy przyjąć, że limitowi będzie podlegało tylko ubezpieczenie AC, którego składka obliczana jest podstawie wartości samochodu.

Natomiast ponoszone wydatki na ubezpieczenia OC i NNW mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Wydatki te nie podlegają ograniczeniom zawarty, w art. 23 ust. 1 pkt 46a. Takie stanowisko potwierdzają również organy skarbowe.

Art.23 ust.1 pkt 46a
Nie uważa się za koszty używania przychodów:
25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

OC komunikacyjne nie jest „kosztem używania samochodu”, mimo że jest związane z posiadaniem pojazdu. Polisa OC jest ubezpieczeniem ryzyka związanego z wyrządzeniem szkody osobie trzeciej w trakcie jazdy samochodem. Zabezpiecza właściciela (posiadacza) samochodu przed roszczeniami. Odpowiedzialność majątkową przejmuje Ubezpieczyciel.

Przykład:

Przedsiębiorca leasinguje samochód osobowy. Pojazd wykorzystuje do celów mieszanych.

W styczniu 2019 zawarł umowę ubezpieczenia w zakresie ochrony OC, AC i NNW.

Wartość samochodu – 192.000 zł.

Zapłacił składkę łączną w wysokości 4.974 zł, w tym:

OC – 935zł,

NNW – 205zł,

AC – 3.834zł,

Do kosztów uzyskania składkę na AC zaliczy w wysokości 2.995zł 50gr:

      150.000/192.000 = 78,13%

      3.834zł x 78,13% = 2.995zł 50gr.

Łącznie do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca zaliczy – 4.135zł 50gr.

Auto casco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Przedsiębiorca, który sfinansuje zakup samochodu z własnych środków, może zrezygnować z tego ubezpieczenia. Jednak w przypadku szkody do kosztów uzyskania przychodów nie będzie mógł zaliczyć wydatków związanych z naprawą samochodu.

Art.23 ust. 1 pkt 48
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym;

 Rozliczenie ubezpieczeń samochodu prywatnego 

Do celów prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca może również wykorzystywać samochód prywatny. W kosztach uzyskania przychodów może wykazać tylko 20% poniesionych wydatków na ubezpieczenia.      

Art.23 ust.1 pkt 46
(…)te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
, , ,

Zapraszamy do dyskusji