Stomatolog – rozliczenia podatkowe

Usługi stomatologiczne (PKD – 86.23Z) klasyfikowane są jako działalność medyczna służąca zachowaniu i poprawie zdrowia. Usługi stomatologiczne korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, a rozliczenie podatku dochodowego uzależnione jest od wskazanej formy opodatkowania.

Działalność medyczna jest działalnością regulowaną. Oprócz rejestracji w CEIDG lekarz stomatolog przed rozpoczęciem działalności medycznej obowiązany jest:

 • zgłosić działalność w okręgowej izbie lekarskiej i uzyskać wpis w rejestrze lekarzy dentystów

i/lub

 • złożyć wniosek do wojewody i uzyskać wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wybór formy opodatkowania

Lekarz stomatolog może rozliczać podatek dochodowy: 

 • w formie karty podatkowej,
 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • na zasadach ogólnych (stawka progresywna),
 • 19% podatkiem liniowym dla przedsiębiorców.

Zaletą ryczałtu jest uproszczona księgowość. Jednak ze względu na stawkę (20%) nie jest dobrym wyborem, podobnie jak karta podatkowa.

Zasady ogólne

Opodatkowanie na zasadach ogólnych reguluje art. 27 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość podatku uzależniona jest od  dochodów i wynosi:

 • do 85.528 zł – 18% – kwota zmniejszająca podatek,
 • od 85.528 zł – 15.395zł 04 gr + 32% od nadwyżki ponad 85.528zł.

W rozliczeniu rocznym PIT-36 wykazuje się dochody ze wszystkich źródeł.

Podatek liniowy

Metoda liniowa jest korzystnym rozwiązaniem przy wysokich dochodach. Podatek wynosi 19% od dochodów uzyskanych w gabinecie stomatologicznym.

W rozliczeniu rocznym PIT-36L wykazuje się tylko dochody z działalności gospodarczej, a pozostałe dochody w PIT -37 lub PIT – 36.

Wybór podatku liniowego wyklucza:

 • wspólne rozliczenie się z małżonkiem,
 • rozliczenie się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • nie można skorzystać z tzw. ulgi na dzieci.

Przy wyborze odpowiedniej formy należy wziąć pod uwagę dochody ze wszystkich źródeł oraz sytuację rodzinną.

Dokumentacja księgowa

Wybór opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych lub metodą liniową zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ewidencji pomocniczych. Na podstawie zapisów w PKPiR ustala się dochód do opodatkowania. Księgę i dokumenty księgowe należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono rozliczenie roczne PIT-36 lub PIT-36L.

Kasa fiskalna

W ramach prowadzonej praktyki stomatologicznej lekarz dentysta może świadczyć usługi:

 • na podstawie zakontraktowanych świadczeń przez NFZ,
 • na rzecz innego podmiotu medycznego,
 • bezpośrednio na rzecz pacjenta, z którym stomatolog rozlicza się za wykonaną usługę.

Usługi, których płatnikiem jest NFZ i inny podmiot medyczny nie podlegają ewidencji z wykorzystaniem kasy fiskalnej. Rejestracji na kasie fiskalnej podlegają należności otrzymane od pacjenta.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

 • usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy stomatologów na rzecz pacjentów nie korzystają z żadnych zwolnień. Lekarz stomatolog powinien posiadać kasę w momencie otwarcia gabinetu.

VAT

Usługi stomatologiczne korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 18, z wyłączeniem usługi wybielania zębów. Wybielanie zębów nie jest „świadczeniem opieki medycznej”, a usługą kosmetyczną, której celem jest poprawa wizerunku.

Usługi wybielania zębów korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 2 (zwolnienie do wysokości obrotów).

Badania kliniczne a VAT
Badania kliniczne a VAT
okulary korekcyjne dla przedsiębiorcy
okulary korekcyjne dla przedsiębiorcy
Jednoosobowa działalność gospodarcza
ZUS przedsiębiorcy
, , , , , , ,

Zapraszamy do dyskusji