Samochód ciężarowy w firmie – odliczenie 100% VAT-u

Przedsiębiorca może odliczyć 100% VAT-u z faktur dokumentujących zakup paliwa i części zamiennych do samochodu ciężarowego zdefiniowanego w ustawie VAT jako samochód „inny niż osobowy” o określonych parametrach technicznych. Parametry techniczne pojazdu muszą zostać potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, wydanym przez stację kontroli pojazdów. Brak odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pozbawia przedsiębiorcę prawa do odliczenia 100% VAT-u od wydatków (interpretacja indywidualna z dnia 28 września 2018 roku – 0112-KDIL1-1.4012.650.2018.2.OA).

Pojazdy samochodowe z prawem do odliczenia 100% podatku naliczonego

Zgodnie z art. 86a ust. 1 przedsiębiorca może odliczyć 50% VAT-u od faktur dokumentujących zakup pojazdu, paliwa, części zamiennych, itp., chyba że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do potrzeb działalności. Za samochód wykorzystywany wyłącznie do potrzeb działalności gospodarczej uznaje się pojazd, którego konstrukcja wyklucza wykorzystywanie go do celów osobistych (art.86a ust.4 pkt 2).

Art. 86a ust.9

Do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń,
który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub
trwałą przegrodą

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju:
    wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu  ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę
kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu
ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych
przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
a) agregat elektryczny/spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) ładowarka,
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f) żuraw samochodowy

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Dla pojazdów „innych niż samochody osobowe” wymagane jest dodatkowe badanie techniczne.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu

Zakup samochodu o konstrukcji określonej w art. 86a ust. 9 pkt 1 lub 2 nie uprawnia jeszcze przedsiębiorcę do odliczenia 100% VAT-u od wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Zgodnie z ust.10 potrzebna jest adnotacja w dowodzie rejestracyjnym (VAT-1, VAT-2) oraz odpowiednie zaświadczenie wydane przez stację kontroli pojazdów.

art.86a ust.10

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

1) pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;

2) pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Ustawodawca nie wskazuje terminu, w którym przedsiębiorca powinien przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne samochodu. Zdaniem organów skarbowych powinno być one przeprowadzone niezwłocznie po zakupie pojazdu, nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji rozliczeniowej, w której zostanie odliczony pełen VAT od wydatków związanych z samochodem. W przeciwnym wypadku przedsiębiorcy będzie przysługiwało ograniczone odliczenie w wysokości 50% podatku.

Podsumowanie

Mimo braku w ustawie VAT terminu, w którym przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne pojazdu, organy skarbowe na zasadzie domniemania uzależniają prawo do odliczenia pełnego VAT-u od spełnienia łącznie 2 warunków:

  1. zakupu samochodu spełniającego określone warunki techniczne,
  2. przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego.  

Skoro z ustawy nie wynika, w jakim czasie przedsiębiorca powinien przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne pojazdu organ skarbowy nie może rozstrzygać na podstawie domniemanego terminu.

O ile podczas kontroli organ skarbowy mógł zakwestionować prawo do odliczenia 100% VAT-u z powodu braku dodatkowego badania, to po przedstawieniu odpowiednich dokumentów nie powinien kwestionować prawa do obniżenia naliczonego podatku. Istotą prawa do odliczenia 100 VAT-u są cechy konstrukcyjne pojazdu, a nie dodatkowe zaświadczenie.  

, , ,

Zapraszamy do dyskusji