Ryczałt za wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje paliwo – wyrok NSA

 

Ryczałt za używanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych określa art.  12 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla pracownika jest to nieodpłatne świadczenie, a wartość tego świadczenia uzależniona jest od pojemności pojazdu i wynosi:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm³,
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm³.

Jeżeli pracownik nie korzystał z samochodu cały miesiąc, ryczałt ustala się proporcjonalnie.

Rozliczenie w formie ryczałtu obowiązuje od 01 stycznia 2015 roku. Celem ustawodawcy było uproszczenie zasad ustalenia świadczenia dla pracowników, wykorzystujących samochody firmowe. Tak by było, gdyby nie stanowisko organów podatkowych, stwierdzających, że ryczałt nie obejmuje zużytego paliwa. Indywidualne interpretacje podatkowe również nie były korzystne dla przedsiębiorców.

Ryczałt za wykorzystywany samochód według organów skarbowych

Zdaniem organów skarbowych ryczałt obejmuje koszty stałe ponoszone przez pracodawcę związane z użytkowaniem samochodu:

  • ubezpieczenie,
  • raty leasingowe,
  • naprawy i przeglądy,

a zużyte paliwo jest odrębnym przychodem pracownika, podlegającym opodatkowaniu.

Ryczałt za wykorzystywany samochód według NSA – (wyrok NSA z 10 lipca 2018 roku -II FSK 118516)

Niekorzystne interpretacje były zaskarżane do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (np. I SA/Wr 1595/15). Przedsiębiorcy podnosili, że wysokość ryczałtu określonego w  art.12 ust 2a obejmuje również paliwo, dlatego kwota świadczenia uzależniona jest od pojemności silnika pojazdu.

Wojewódzkie Sądy Administracyjne przyznawały rację przedsiębiorcom stwierdzając, że  organy skarbowe błędnie interpretują art. 12 ust 2a ustawy PIT.

Wyrok korzystny dla przedsiębiorcy ( I SA/Wr 1595/15) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zaskarżył do NSA.  NSA skargę kasacyjną oddalił.

W uzasadnieniu czytamy:

  • Ryczałt dotyczy „wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych”, jednak prawodawca nie definiuje pojęcia „wykorzystywanie”,
  • Wbrew stanowisku organu skarbowego, ryczałt obejmuje możliwość prawidłowego używania samochodu,
  • Do wydatków umożliwiających prawidłowe używanie samochodu należy zaliczyć zarówno koszty związane z eksploatacją pojazdu, jak i koszty paliwa,
  • Art. 12 ust 2a nie umożliwia organom skarbowym dzielenia kosztów na objęte ryczałtem i pozostałe, które są dodatkowym przychodem pracownika, podlegającym opodatkowaniu.
, , , ,

Zapraszamy do dyskusji