Rozliczenie PIT do 30 kwietnia

 

30 kwietnia to ostatni dzień na złożenie deklaracji rocznej PIT. Osoby, które zdecydują się złożyć zeznanie przez internet, z ostrożności powinny to zrobić dzień wcześniej, ponieważ liczy się data przetworzenia dokumentu przez system i otrzymania komunikatu: „Przetwarzanie dokumentu poprawnie zakończone”. Przetwarzanie dokumentu może trwać nawet 24 godziny.

Rodzaje deklaracji

Osoby pracujące, prowadzące działalność gospodarczą czy inwestujące na giełdzie, mają obowiązek bez wezwania rozliczyć się ze wszystkich  dochodów uzyskanych w danym roku kalendarzowym. Wybór formularza deklaracji rocznej uzależniony jest od źródła przychodów i tak:

 • PIT-37 – rozliczają osoby, które uzyskują dochody z umowy o pracę, zlecenie i o dzieło na terytorium Polski,
 • PIT – 36 – rozliczają osoby, które:

           1) prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach ogólnych,

           2) uzyskały dochody z umowy o pracę, zlecenie i o dzieło za granicą,

           3) otrzymały emerytury lub renty z zagranicy,

           4) uzyskiwały przychody z obrotu kryptowalut,

           5) uzyskiwały przychody z najmu bądź dzierżawy,

 • PIT – 36L – rozliczają przedsiębiorcy, którzy wybrali liniową formę opodatkowania,
 • PIT – 38 – osoby, które uzyskały dochód lub ponieśli stratę z obrotu papierami wartościowymi,
 • PIT – 39 – dotyczy sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

Może się zdarzyć, że ze względu na różne źródła przychodów trzeba będzie złożyć więcej niż jedną deklarację.

Razem ze współmałżonkiem

Wspólne opodatkowanie jest korzystne, jeżeli występuje duża różnica w zarobkach lub jeden z małżonków w ogóle nie pracuje. Jednak wspólne rozliczenie jest traktowane jako przywilej i trzeba spełnić warunki:

 1. małżonkowie są w związku cały rok i posiadają wspólność majątkową (separacja lub ustanowienie rozdzielności majątkowej wyklucza wspólne rozliczenie),
 2. żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej rozliczanej PIT -28 lub PIT-36L, lub rozliczanej w formie karty podatkowej,
 3. wspólny PIT musi zostać złożony do 30 kwietnia.

Odliczenia od dochodu i ulgi podatkowe

Odliczenia zmniejszają kwotę podatku należnego dla fiskusa. W krótkim katalogu odliczeń i ulg do najczęściej wykorzystywanych należą:

Ulga na dzieci

przysługuje na dziecko nawet do ukończenia 25 roku, jeżeli się uczy i nie uzyskuje dochodów wyższych niż 3.089 zł rocznie. Wysokość ulgi uzależniona jest od ilości posiadanych dzieci i wynosi:

 • na pierwsze i drugie dziecko po 1.112,04,
 • na trzecie dziecko – 2.000,04,
 • na czwarte i zdjęcia następnego po 2.700.

Ulga na dzieci jest ulgą podatkową. Jeżeli jednak ulga jest wyższa od odprowadzonego podatku, można skorzystać z tzw. dodatkowego zwrotu: do wysokości opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Skorzystanie z dodatkowego zwrotu jest dochodem, który jest uwzględniany przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne.

Ważne: prawo do rozliczenia ulgi na jedno dziecko ograniczone jest do wysokości dochodu:

 • wspólny dochód małżonków nie może przekroczyć 112.000 zł,
 • osoby samotnie wychowującej dziecko – 112.000 zł.

Wydatki na cele rehabilitacyjne

Z odliczenia może skorzystać osoba, której niepełnosprawność jest udokumentowana orzeczeniem lub decyzją wydaną przez odpowiedni organ, a poniesione koszty nie zostały zwrócone podatnikowi przez PFRON lub inną instytucję. Z oodliczenia może skorzystać również współmałżonek lub inny członek rodziny, jeżeli dochód osoby niepełnosprawnej nie przekracza 10.080 zł rocznie. Do wydatków na cele rehabilitacyjne zaliczamy między innymi:

 • używanie samochodu osobowego do wysokości 2.280 zł,
 • leki (poniesione wydatki – powyżej 100 zł w danym miesiącu),
 • opłaty za kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ukończenia 25 roku życia, oraz turnusy rehabiltacyjne dla osób dorosłych
 • koszty związane z dostosowaniem mieszkania (domu) oraz pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • opiekę pielęgniarską w domu,
 • zakup potrzebnego sprzętu i jego naprawę,
 • opłaty ponoszone na przewodnika osoby niewidomej lub niepełnosprawnej ruchowo do wysokości 2.280 zł,
 • koszty utrzymania psa przewodnika – do wysokości 2.280 zł.

Limitowane wydatki można rozliczyć bez posiadania dokumentów potwierdzających koszty, jednak na wezwanie trzeba np. okazać certyfikat psa przewodnika lub dokument potwierdzający prawo własności do samochodu.

Wydatki na darowizny

Z odliczenia można skorzystać, jeżeli poniesione wydatki są odpowiednio udokumentowane:

 • dowodem przelewu,
 • przy wpłacie gotówkowej – dokumentem posiadającym dane darczyńczy oraz wysokość przekazanej darowizny.

Odliczenie nie może przekraczać 6% dochodu i może zostać przekazana na cele:

 • działalności charytatywnej i innej w sferze zadań publicznych,
 • kultu religijnego,
 • kościelną działalność.

Wydatki na IKZE

Odliczenie od dochodu jest limitowane. Można odliczyć poniesione wydatki do wysokości 5.115 zł 60 gr. Z odliczenia tego mogą skorzystać nawet osoby rozliczające się PIT – 36L.

 

https://unsplash.com/photos/zv5QSKaP8G8

, ,

1 thought on “Rozliczenie PIT do 30 kwietnia

Zapraszamy do dyskusji