Przedsiębiorstwo w spadku i zarząd sukcesyjny

25 listopada 2018 roku wchodzi w życie „Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnych przedsiębiorstwem osoby fizycznej” (Dz.U. 2018 poz.1629).  Ustawa reguluje sposób powołania zarządcy sukcesyjnego i prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową  działalność gospodarczą lub będącego wspólnikiem spółki cywilnej.

Zarząd sukcesyjny

Zgodnie z ustawą prowadzenie firmy na dotychczasowych zasadach jest możliwe poprzez powołanie zarządu sukcesyjnego. Powołany zarządca sukcesyjny  prowadzi przedsiębiorstwo „w spadku”. Zarządcę sukcesyjnego może powołać:

 • przedsiębiorca – zarząd sukcesyjny działa z chwilą jego śmierci (wymagany jest wpis do CEIDG),
 • po śmierci przedsiębiorcy:

               a) małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie spadku,

               b) spadkobierca ustawowy lub testamentowy,

               c) zapisobierca windykacyjny,

 • po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – właściciel przedsiębiorstwa w spadku.

Zarządca sukcesyjny może zostać powołany w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 7 zarządca sukcesyjny może kierować firmą 2 lata, a z ważnych powodów nawet 5 (art.60 ust.1).

Zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy (art.29).

Zarządca sukcesyjny samodzielnie dokonuje czynności w granicach zwykłego zarządu. W pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. 

Przedsiębiorstwo w spadku

Przedsiębiorstwo „w spadku” nie jest uznawane za nowo powstałe przedsiębiorstwo. Zachowuje NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy i posługuje się dotychczasowymi rachunkami bankowymi. Przejmuje prawa i obowiązki po zmarłym przedsiębiorcy. Korzysta z uzyskanych przez zmarłego przedsiębiorcy koncesji, licencji i pozwoleń od dnia złożenia wniosku przez zarządcę sukcesyjnego do właściwego organu administracji.

Ważne:

Właścicielem przedsiębiorstwa „w spadku” jest:

 • spadkobierca lub zapisobierca windykacyjny z prawomocnym postanowieniem,
 • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługiwał udział w przedsiębiorstwie,
 • nabywca przedsiębiorstwa „w spadku”, który dokonał zakupu od małżonka, który miał udział lub prawomocnego spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego.

Przedsiębiorstwo w spadku nie posiada osobowości prawnej. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób od osób fizycznych. Zarządca sukcesyjny:

 • w roku śmierci przedsiębiorcy nie może zmienić formy opodatkowania i rodzaju prowadzonych ksiąg,
 • kontynuuje prowadzoną przez zmarłego przedsiębiorcę ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • kontynuuje prowadzoną przez zmarłego przedsiębiorcę ewidencję wyposażenia.

Przedsiębiorstwo „w spadku” korzysta z prawa do ulg i odpisów podatkowych w takim zakresie, jakim korzystałby przedsiębiorcą.

Dla potrzeb podatku VAT przedsiębiorstwo w „spadku” jest podatnikiem kontynuujących działalność gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorstwo „w spadku” poprzez zarządcę sukcesyjnego wykonuje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i zleceniodawców zatrudnionych przez zmarłego przedsiębiorcę, w tym osób przebywających na zasiłkach.

Odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa „w spadku” i prawo do zysków tego przedsiębiorstwa

Właściciele przedsiębiorstwa w spadku mają prawo do udziału w zyskach i odpowiadają za zobowiązania proporcjonalnie do udziału w spadku.

Przedsiębiorstwo w spadku przejmuje prawa i zobowiązania zmarłego przedsiębiorcy. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w przedsiębiorstwa w spadku ponoszą:

 • spadkobiercy,
 • zapisobierca windykacyjny kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej,
 • małżonek zmarłego przedsiębiorcy, któremu przysługiwał udział w spadku.

Osoby, które uczestniczyły w powołaniu zarządcy sukcesyjnego i następnie odrzuciły spadek, odpowiadają za zobowiązania podatkowe do dnia odrzucenia spadku.

Zarządca sukcesyjny odpowiada solidarnie z podatnikami za zaległości podatkowe powstałe w okresie pełnionego przez niego zarządu.

,

1 thought on “Przedsiębiorstwo w spadku i zarząd sukcesyjny

Zapraszamy do dyskusji