Odwrotne obciążenie w budownictwie

Mechanizm odwrotnego obciążenia przesuwa obowiązek rozliczenia podatku VAT na odbiorcę usługi. Zastosowanie odwrotnego obciążenia w budownictwie dotyczy usług, w których Główny Wykonawca po zawarciu umowy z Inwestorem, część lub całość prac zleca innej firmie (Podwykonawcy). 

Mechanizm odwrotnego obciążenia będzie miał zastosowanie, jeżeli:

  • Podwykonawca wykonuje prace zawarte w załączniku 14 (poz 2-48) ustawy VAT,
  • Główny Wykonawca i Podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą,
  • Główny Wykonawca i Podwykonawca są czynnymi podatnikami podatku VAT.

Jeżeli wymienione warunki są spełnione, Podwykonawca wystawia fakturę bez podatku VAT. Obowiązek rozliczenia podatku VAT zostaje przeniesiony na Głównego Wykonawcę.

W łańcuchu podzleceń, Podwykonawca staje się Głównym Wykonawcą dla firmy, która świadczy na jej rzecz usługi.

Odwrotne obciążenie tylko dla podwykonawcy

Obecnie większość usług budowlanych rozliczanych jest przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia. Aby jednak stwierdzić jak dana usługa będzie rozliczana, należy rozpoznać rolę poszczególnych podmiotów w realizacji inwestycji budowlanej.

 

Przykład:

Pan Ryszard prowadzi firmę budowlaną „Pędzelek” i wykonuje roboty malarskie. Ma podpisać umowę  o wykonanie robót budowlanych w 30-tu lokalach mieszkalnych o powierzchni do 150 m².

Wariant I

Pan Ryszard podpisuje umowę z Developerem, który jednocześnie pełni funkcję Generalnego Wykonawcy. Pan Ryszard nie jest podwykonawcą i po wykonaniu usługi wystawi fakturę ze stawką 8%.

Wariant II

Developer podpisał umowę z firmą zewnętrzną  „Złota Rączka” na wykonanie prac budowlanych w lokalach mieszkalnych o powierzchni do 150m². Do wykonania powierzonych prac „Złota Rączka” zatrudnia firmy budowlane, w tym firmę Pana Ryszarda. Dla Pana Ryszarda „Złota Rączka” jest Generalnym Wykonawcą, działającym w imieniu Developera. Pan Ryszard jako podwykonawca wystawi fakturę z odwrotnym obciążeniem. 

Pan Ryszard oprócz deklaracji VAT-7, przekaże do Urzędu Skarbowego VAT – 27.

Odwrotne obciążenie tylko dla robót zawartych w załączniku 14 do ustawy VAT

 

Załącznik 14 (poz. 2-48), określa jakie usługi budowlane są rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia. Przy umowach na złożone usługi budowlane przedsiębiorcy mają problem z prawidłowym zakwalifikowaniem robót.

Przy złożonych usługach budowlanych należy ustalić, czy poszczególne roboty stanowią jedną, złożoną usługę, czy poszczególne prace należy rozliczać oddzielnie. Opierając się na dostępnych interpretacjach podatkowych, które odwołują się do orzecznictwa TSUE można uznać, że:

  • Usługi pomocnicze, które służą wykonaniu usługi głównej, nie należy rozdzielać. Tym samym, nawet jeżeli usługi pomocnicze nie są wykazane w załączniku 14 do ustawy VAT, kompleksowa usługa może być rozliczona z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Przykład:

Pan Jakub świadczy usługi jako podwykonawca. Zgodnie z zawartą umową Pan Jakub wykonuje roboty ziemne (PKWiU – 43.12.12.0). Roboty ziemne są usługą dominującą. Dodatkowo zgodnie z umową zajmuje się transportem ziemi oraz przewozem sprzętu budowlanego. Transport ziemi i przewóz sprzętu budowlanego służą realizacji usługi dominującej. Tym samym cała usługa jest kwalifikowana jako roboty ziemne, zawarte w załączniku 14 do ustawy VAT.

Skutki nieprawidłowego wystawienia faktury

Jeżeli przedsiębiorca nieprawidłowo wystawi fakturę z odwrotnym obciążeniem, będzie zobowiązany do zapłaty podatku na zasadach ogólnych. Natomiast nabywca usługi nie będzie mógł odliczyć VAT-u z błędnej faktury. Dodatkowo organ podatkowy będzie mógł nałożyć sankcję w wysokości 30% zaniżonego zobowiązania.

Wykaz robót budowlanych zawartych w załączniku 14 do ustawy VAT (2-48)

2

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

3

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

4

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

5

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

6

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

7

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

8

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

9

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

10

42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

11

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

12

42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

13

42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

14

42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

15

42.99.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

16

42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

17

42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

18

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

19

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

20

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

21

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

22

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

23

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

24

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

25

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

26

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

27

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

28

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

29

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

30

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

31

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

32

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

33

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

34

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

35

43.34.10.0

Roboty malarskie

36

43.34.20.0

Roboty szklarskie

37

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

38

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

39

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

40

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

41

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

42

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

43

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

44

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

45

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

46

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

47

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

48

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Split payment w budownictwie w 2019 roku
Split payment w budownictwie w 2019 roku
kierownik budowy
kierownik budowy
ryczałt za samochód - wyrok NSA
ryczałt za samochód - wyrok NSA
, ,

1 thought on “Odwrotne obciążenie w budownictwie

Zapraszamy do dyskusji