Faktura VAT-marża – sprzedaż samochodu w firmie

Sprzedaż samochodu używanego w procedurze Faktura VAT marża jest możliwa, jeżeli przedsiębiorca:

  • nabył pojazd w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu dalszej odsprzedaży,
  • w momencie zakupu nie miał prawa do odliczenia VAT,
  • transakcja zakupu była zwolniona z VAT,
  • ma dokumenty potwierdzające prawo do zastosowania tej procedury.

Samochód używany to pojazd choć raz użyty, sprawny w dniu sprzedaży lub uszkodzony, który będzie wykorzystywany po jego naprawie.

Obecnie organy skarbowe uznają, że prawo do zastosowania procedury Faktury VAT Marża ma każdy przedsiębiorca, bez względu na profil prowadzonej przez niego działalności, nawet jeżeli pojazd był wykorzystywany w firmie.

Opodatkowanie marży

Podstawą opodatkowania sprzedaży jest marża, czyli dodatnia różnica pomiędzy należnością wykazaną w  fakturze VAT marża, a kosztem nabycia pojazdu, pomniejszona o kwotę podatku. Dla potrzeb rozliczenia marży przez koszt nabycia należy rozumieć wynagrodzenia należne dla poprzedniego właściciela pojazdu.

art. 120 ust 1 pkt 6

przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których
mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika,

Pozostałe koszty poniesione przy nabyciu pojazdu (np. koszty pośrednictwa, transportu) nie powiększają kwoty nabycia do odliczenia (0112-KDIL1-3.4012.536.2018.2.PR – interpretacja indywidualna z 19 października 2018 r.).

Spór o sformułowanie „w celu odsprzedaży”

Opodatkowanie marży jest odstępstwem od ogólnej zasady naliczania podatku przy sprzedaży samochodu. Do zastosowania tej procedury niezbędne jest spełnienie warunków zawartych w art. 120 ustawy o VAT. Jednym z warunków jest wykazanie, że pojazd został nabyty w celu dalszej odsprzedaży.

Art. 120 ust.4

W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Jeszcze w 2015 roku niektóre organy skarbowe stały na stanowisku, że sformułowanie „w celu dalszej odsprzedaży” oznacza, że samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej był docelowo przeznaczony na potrzeby firmy, a nie do sprzedaży. Tym samym, według organów skarbowych, transakcję sprzedaży takiego samochodu należy opodatkować na zasadach ogólnych (IPP2/443-1040/14-4/MT z 13 stycznia 2015 roku – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

W 2014 roku nastąpiła zmiana linii interpretacyjnej organów skarbowych, jednak nie była ona jednolita. W interpretacjach zaczęto uwzględniać przepisy unijne.

Dyrektywa 2006/112/WE art. 311 ust.1 (5)

„podatnik-pośrednik” oznacza każdego podatnika, który w ramach swojej działalności gospodarczej, w celu odsprzedaży, kupuje lub wykorzystuje do celów działalności swojego przedsiębiorstwa lub też importuje towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, niezależnie od tego, czy podatnik ten działa na własny rachunek, czy też na rzecz osób trzecich na podstawie umowy, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży.

Obecnie organy skarbowe nie podważają prawa do opodatkowania samochodów na zasadzie marży, który był zaliczony do majątku firmy i  wykorzystywany w działalności.

Zakup pojazdu a prawo do opodatkowania sprzedaży w systemie marży

Procedura określona w art. 120 ustawy VAT dotyczy sprzedaży towarów używanych, które zostały nabyte od grupy podmiotów wymienionych w ust.10.

Art. 120 ust.10

Przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

2) podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;

4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

5) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Zgodnie z przywołanym przepisem, opodatkowanie na zasadach marży będzie możliwe, jeżeli przedsiębiorca nabył samochód używany:

  • od osoby fizycznej lub innego podmiotu, zwolnionego z VAT:
  • podmiotowo – nabywca wybrał zwolnienie, w związku z limitem obrotów (art.113),
  • przedmiotowo – nabywca prowadził działalność zwolnioną z podatku, w związku czym nie miał prawa do odliczenia VAT-u przy zakupie samochodu (art. 43 ust.2),
  • od podatnika podatku VAT, który kupił samochód na zasadach marży, a przedsiębiorca ma dokumenty to potwierdzające,
  • od osoby fizycznej lub innego podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Może Cię zainteresuje: wykup samochodu z leasingu bez podatków

wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż bez VAT
wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż bez VAT
wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż bez PIT
wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż bez PIT
, , ,

Zapraszamy do dyskusji