Działalność nierejestrowana – przychody, VAT i ZUS

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przestała obowiązywać z dniem 30 kwietnia 2018 roku. Zastąpiła ją ustawa Prawo Przedsiębiorców. Zgodnie z nową ustawą można podejmować działalność niewielkich rozmiarów bez obowiązku rejestrowania firmy.

Działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba, która:

  • po 30 kwietnia 2017 nie figurowała w CEIDG (była skreślona z bazy przedsiębiorców),

a wykonywane czynności nie wymagają uzyskania dodatkowych zezwoleń i koncesji.

Kryterium przychodów

„Niestanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia” – art.5.1 ustawy Prawo Przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 5.1 ustawy w działalność nierejestrowa może być prowadzona do momentu przekroczenia w danym miesiącu kwoty:

  • w roku 2018 – 1.050 zł,
  • w roku 2019 – 1.125 zł.

Ważne: maksymalna kwota dotyczy przychodów należnych, a nie otrzymanych.

Przykład: Pani Krystyna udziela korepetycji z języka angielskiego. We wrześniu klient miał zapłacić gotówką 600 zł. Jednak pani Krystyna otrzymała pieniądze dopiero w połowie października. Dla Pani Krystyna jest to przychód za wrzesień.

Podatek dochodowy

Dla potrzeb prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, w której wykazywane uzyskane przychody. Ewidencja będzie podstawą prawidłowego opodatkowania dochodów. Przychody można pomniejszyć o udokumentowane wydatki. Nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek miesięcznych.

Ewidencję sprzedaży i faktury dokumentujące poniesione koszty należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono deklarację PIT-36.

Dochody z działalności nierejestrowanej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W deklaracji PIT-36 za dany rok podatkowy, w części „inne źródła” wykazuje się należne przychody i poniesione, udokumentowane koszty.

Ważne: na żądanie klienta należy wystawić rachunek lub fakturę.

NIP

Jeżeli świadczone usługi nie są zwolnione z VAT-u lub występuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej, należy wystąpić o nadanie nr NIP.

VAT

Działalność niewielkich rozmiarów, ale wykazana w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W takim przypadku należy:

  • zarejestrować się w urzędzie skarbowym (druk VAT-R),
  • prowadzić ewidencje: VAT zakupu i VAT sprzedaży,
  • składać deklaracje VAT -7 i JPK.

ZUS

Na stronie internetowej ZUS-u znajdujemy informację:

„Osoby, które będą wykonywać taką działalność nie będą podlegały ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy w zakresie zasad i warunków wykonywania „działalności nieewidencjonowanej”.

natomiast Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśnia:

„Zgodnie z zasadami ogólnymi, wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia może stanowić samoistny i odrębny tytuł do ubezpieczeń.”

Jednoosobowa działalność gospodarcza
ZUS przedsiębiorcy
działania fiskusa godne potępienia
działania fiskusa godne potępienia
, , , ,

2 thoughts on “Działalność nierejestrowana – przychody, VAT i ZUS

Zapraszamy do dyskusji