40 euro rekompensaty za brak zapłaty w terminie

Większość transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi opiera się na zasadach odroczonej płatności. Odroczona płatność zawsze wiąże się z ryzykiem przeterminowania lub braku zapłaty, następstwem czego może być utrata płynności finansowej. Zatory płatnicze szczególnie dotkliwie odczuwają mikro i małe przedsiębiorstwa w większości krajów Unii Europejskiej.

Przeterminowane płatności pod lupą Parlamentu Europejskiego

16 lutego 2011 roku w Strasburgu sporządzono  Dyrektywę (2011/7/UE), skierowaną do wszystkich państw UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Wspomniana dyrektywa zapewnia prawo do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (art.6) w kwocie nie mniejszej niż 40 euro.

Rekompensata nie dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

W Polsce prawo do rekompensaty reguluje Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U.2013 poz.403) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Rekompensata za koszty odzyskania należności

Zgodnie z ustawą stała kwota 40 Euro przysługuje nawet za jeden dzień opóźnienia. Euro przeliczane jest na złoty według średniego kursu NBP, na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc, w którym wystąpiło opóźnienie płatności. Wystarczy wystawić notę. Rekompensata przysługuje bez wezwania do zapłaty. Dodatkowo kontrahentowi przysługuje prawo do odsetek. Może również dalej windykować swoją należność.

Prawo do rekompensaty mają również osoby wykonujące wolne zawody (bez obowiązku posiadania firmy).

Wzór noty obciążeniowej

 

Nota obciążeniowa nr ….. z dnia ……………                                                                                                                             

dane wystawcy noty                                                                                                                                                          dane odbiorcy noty 

            podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U.2013 poz.403) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Lp.tytuł obciążeniapodstawa obciążeniakwotauwagi
1.(nr rachunku/data)termin płatności  
     

średni kurs euro  ……….(NBP z dnia ……. )

2 thoughts on “40 euro rekompensaty za brak zapłaty w terminie

Zapraszamy do dyskusji